Polityka prywatności

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności w Unii Europejskiej, jakie wprowadza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”, GDPR”) wskazujemy cele i zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych jest Fundacja KOTWICA z siedzibą w Lublinie, przy ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000724082.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a jednocześnie konieczne do podjęcia współpracy z Fundacją.

W celu umożliwienia udziału w obozie/półkoloniach/warsztatach, konferencjach czyli realizacji umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO) – dane zbierane za pomocą formularza oraz poprzez kartę uczestnika, dotyczące dziecka oraz jego prawnych opiekunów (lub samego dorosłego uczestnika), wynikają z obowiązującego w Polsce prawa w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozu/półkolonii (art. 9. ust. 2 lit. a RODO) – obowiązek ten ciąży zarówno na organizatorze wypoczynku, na kierowniku jak i wychowawcach konieczne jest uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia uczestnika, po to, by zapewnić mu odpowiednią opiekę medyczną;

W celu uczestniczenia w działalności Fundacji jako wolontariusz – dane zbierane za pomocą formularza, formularza elektronicznego lub umowy wolontariackiej – w celu właściwej organizacji pracy i okresowych działań Fundacji.

W celu otrzymywania informacji o działalności Fundacji w postaci newslettera lub indywidualnej korespondencji – dane zbierane za pomocą formularza lub formularza elektronicznego – w celu prowadzenia korespondencji, subskrypcji newslettera oraz prowadzenia innych kampanii informacyjnych o działalności Fundacji.

W celu otrzymywania pomocy rzeczowej oraz wsparcia od Fundacji – dane zbierane bezpośrednio od osób zainteresowanych, w celu udzielania wsparcia lub pomocy od Fundacji.

W celach promocyjnych (o ile została wyrażona zgoda na udostępnienie wizerunku; na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji – art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – zdjęcia oraz materiały filmowe z obozów i wydarzeń organizowanych przez Fundację są publikowane na portalach społecznościowych i/lub stronie internetowej Fundacji.

Fundacja KOTWICA zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości mailowych lub smsowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Fundacja rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej działalności, (np. zmiany wewnętrzne, wydarzenia), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Komu udostępniane są Państwa dane?
Dane są przekazywane tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wskazanych celów. Wszystkie podmioty, którym udostępniane są dane osobowe gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
W przypadku obozów: będą to podmioty świadczące na rzecz Fundacji KOTWICA usługi hotelarskie, usługi świadczeń medycznych, dostawcy usług informatycznych, operatorzy pocztowi, dostawcy usług prawnych, towarzystwa ubezpieczeniowe lub inni podwykonawcy zewnętrzni.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?
Dane osobowe uczestników obozów oraz ich opiekunów są przetwarzane aż do końca trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu – stosownie do obowiązujących regulacji księgowo-podatkowych, przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub do chwili żądania usunięcia danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe wolontariuszy są przetwarzane aż do końca trwania współpracy z daną osobą lub do chwili żądania usunięcia danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe osób prowadzących korespondencję są przetwarzane do chwili żądania usunięcia danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe podopiecznych Fundacji  są przetwarzane do chwili zakończenia udzielania wsparcia przez Fundację lub do chwili żądania usunięcia danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Jakie mają Państwo prawa?

Mogą Państwo między innymi otrzymać informację o zasadach, na jakich przetwarzamy Państwa dane oraz w jakim zakresie to robimy.
Mogą Państwo zażądać sprostowania podanych danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo ją wycofać.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, mogą się Państwo sprzeciwić takiemu przetwarzaniu.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować?

Listownie na adres:
Fundacja KOTWICA, ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
Przez e-mail: biuro (at) @fundacjakotwica.pl

Jak mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych?

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych przez Fundację zapraszamy do kontaktu.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(d. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa